Navigatie
Neem contact op: +31 (0)411 - 615 700
Home | nl | Mestverwerking

Mestverwerking

Het mestoverschot wordt steeds groter voor de Nederlandse agrariërs. Of het nu gaat om runderen of varkens, het mestoverschot wordt een steeds nijpender probleem. Er ontstaan in het land steeds meer initiatieven om het mestprobleem op te lossen. Verreweg de meeste initiatieven zijn biogasinstallaties. Zo zijn er al verschillende mestvergisters in Nederland. Hiermee is echter nog niet de oplossing gevonden van het mestprobleem, gezien het feit dat de hoeveelheid mest niet gereduceerd maar vergroot wordt. Verschillende organisaties zoeken de publiciteit met initiatieven. Dit resulteert in een reactie waarbij resultaten en prognoses ernstig in twijfel worden getrokken. Daarnaast zijn er initiatieven waarbij de financiële belangen een grotere rol spelen dan het werkelijk oplossen van het mestoverschot. Dit leidt tot terughoudendheid onder veehouders wat niet goed is voor de sector.

Kamplan is vanaf 1990 bezig met de ontwikkeling van mestverwerkingsinstallaties. In die tijd waren er al sporadisch tekenen van het huidige mestoverschot. De afgelopen 20 jaar zijn we continu bezig om een installatie te ontwikkelen die het mestprobleem in Nederland ook daadwerkelijk op kan lossen. Dit traject zijn we destijds ingeslagen met als doelstelling een  mestverwerkingsinstallatie te bouwen gebaseerd op een biologisch proces met de volgende primaire voorwaarden:

  • Het proces moet volledig geautomatiseerd zijn
  • Het proces moet meetbaar en controleerbaar zijn
  • Het moet een continu proces zijn met een constant effluent
  • Het proces moet minimaal 1 jaar probleemloos draaien

In juni 2012 is de  testinstallatie in bedrijf gegaan. Het gaat om een biologische mestverwerkingsinstallatie die op jaarbasis ±35.000 m³ mest kan verwerken.  Vanaf het moment van inbedrijfstelling zijn er continu aanpassingen gedaan om het proces te optimaliseren. Op dit moment verwerkt de veehouder alle mest van zijn eigen bedrijf en daarnaast ook de mest van omliggende bedrijven waaronder varkenshouders. 75% Van de mest wordt als gezuiverde dunne fractie geloosd op het riool en de overige 25% dikke fractie gaat op dit moment naar een biogasinstallatie in de directe omgeving. De installatie draait continu en gecontroleerd met concrete goede resultaten, ook als het gaat om de verwerkingskosten per m³. 

Op dit moment is Kamplan binnen Nederland de enige partij met een biologische mestverwerkingsinstallatie. De installatie onderscheidt zich met name door het gebruik van duurzame innovatieve elementen en een volledig geautomatiseerd systeem met monsternames, controlemomenten en een unieke besturing, waardoor de installatie optimaal kan renderen met minimaal energieverbruik. Dat is de kracht van deze installatie en een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van het systeem.

Kamplan B.V. wil de huidige installatie de komende jaren verder doorontwikkelen. Hierbij krijgen de reststromen de prioriteit. De dunne fractie kan nog schoner, terwijl de dikke fractie verder bewerkt kan worden om er een nuttige bodemvoedingsstof van te maken. Ook het transport van mest moet geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door geen miljoenen liters water te vervoeren door heel het land, maar het water op de boerderijen direct te scheiden van de mest.
Waterschappen en Gemeenten in Nederland gaan steeds meer meedenken om het mestprobleem op te lossen. Waar deze overheidsinstanties enkele jaren geleden nog onwelwillend opgesteld stonden ten opzichte van lozing en verwerking van mest, probeert men nu mee te denken naar een oplossing. Om de medewerking van overheidsorganen te bevorderen zijn de controleerbaarheid en de resultaten van de installatie erg belangrijk. Wanneer de biologische mestverwerkingsinstallatie van Kamplan de komende jaren op bovenstaande punten doorontwikkeld is, heeft het blijvende meerwaarde voor de agrarische sector.

Mestverwerking Projecten