Hiermee is echter nog niet de oplossing gevonden van het mestprobleem, gezien het feit dat de hoeveelheid mest niet gereduceerd maar vergroot wordt. Verschillende organisaties zoeken de publiciteit met initiatieven. Dit resulteert in een reactie waarbij resultaten en prognoses ernstig in twijfel worden getrokken. Daarnaast zijn er initiatieven waarbij de financiële belangen een grotere rol spelen dan het werkelijk oplossen van het mestoverschot. Dit leidt tot terughoudendheid onder veehouders wat niet goed is voor de sector.

Kamplan is vanaf 1990 bezig met de ontwikkeling van mestverwerkingsinstallaties. In die tijd waren er al sporadisch tekenen van het huidige mestoverschot. De afgelopen 20 jaar zijn we continu bezig om een installatie te ontwikkelen die het mestprobleem in Nederland ook daadwerkelijk op kan lossen.

Dit traject zijn we destijds ingeslagen met als doelstelling een  mestverwerkingsinstallatie te bouwen gebaseerd op een biologisch proces met de volgende primaire voorwaarden:

  • Het proces moet volledig geautomatiseerd zijn
  • Het proces moet meetbaar en controleerbaar zijn
  • Het moet een continu proces zijn met een constant effluent
  • Het proces moet minimaal 1 jaar probleemloos draaien

 

Op dit moment is Kamplan binnen Nederland de enige partij met een biologische mestverwerkingsinstallatie. De installatie onderscheidt zich met name door het gebruik van duurzame innovatieve elementen en een volledig geautomatiseerd systeem met monsternames, controle momenten en een unieke besturing, waardoor de installatie optimaal kan renderen met minimaal energieverbruik. Dat is de kracht van deze installatie en een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van het systeem.

Kamplan B.V. wil de huidige installatie de komende jaren verder door ontwikkelen. Hierbij krijgen de reststromen de prioriteit. De dunne fractie kan nog schoner, terwijl de dikke fractie verder bewerkt kan worden om er een nuttige bodemvoedingsstof van te maken. Ook het transport van mest moet geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door geen miljoenen liters water te vervoeren door heel het land, maar het water op de boerderijen direct te scheiden van de mest.

Waterschappen en gemeenten in Nederland gaan steeds meer meedenken om het mestprobleem op te lossen. Waar deze overheidsinstanties enkele jaren geleden nog onwelwillend opgesteld stonden ten opzichte van lozing en verwerking van mest, probeert men nu mee te denken aan een oplossing. Om de medewerking van overheidsorganen te bevorderen zijn de controleerbaarheid en de resultaten van de instantie erg belangrijk. Wanneer de biologische mestverwerkingsinstallatie van Kamplan de komende jaren op bovenstaande punten doorontwikkeld is, heeft het blijvende meerwaarde voor de agrarische sector.

  • Biologie
  • Techniek
  • TCFC
  • Milieu
  • Kosten

Het biologische proces, waarbij de ammoniak wordt omgezet naar onschadelijk stikstofgas, vindt plaats in de mestbewerking. De biologische processen die plaatsvinden in de mestbewerking van Kamplan zijn de ammonificatie, nitrificatie en denitrificatie. Dit zijn natuurlijke processen die eveneens plaatsvinden binnen de stikstofkringloop in de vrije natuur. Bij deze processen wordt organische stikstof en ammonium (NH4+) omgezet naar nitraat (NO3-) en vervolgens naar stikstofgas (N2). 

De ammonificatie is het proces waarbij organisch gebonden stikstof wordt omgezet in ammoniak(gas). Door het toepassen van ons spoelsysteem wordt de ammonificatie tegengegaan waardoor er minder ammoniak gevormd en dus geëmitteerd wordt. De ammoniak die alsnog gevormd wordt, wordt door het spoelen(verdunnen) grotendeels omgezet naar de opgeloste vorm, ammonium (NH4+). Het stalsysteem van Kamplan zorgt hierdoor voor een reductie van de stalemissie.

De stikstofrijke vloeistof wordt verder behandeld met het nitrificatie- en denitrificatieproces. Bij de nitrificatie wordt bij aanwezigheid van bacteriën ten eerste het ammonium omgezet tot nitraat. Het denitrificatieproces is het proces waarbij het gevormde nitraat wordt omgezet tot het onschadelijke stikstofgas (N2). Het uitgaande effluent bevat minimaal 90% minder stikstof en mag nu bij verschillende projecten al geloosd worden op het riool maar kan daarnaast gebruikt worden voor verschillende doeleinden. 

Het effluent bevat voornamelijk zouten. Naast de zouten is er nog in kleine hoeveelheden stikstof en organisch materiaal aanwezig. Deze waardes liggen echter onder de opgelegde grenzen van waterzuiveringen. In voorgaande projecten zijn de vergunningen voor lozing op het riool dus verkregen. Daarbij is door de aanwezigheid van Kali deze vloeistof een goede bodembevruchter. 

Kamplan is een technisch bedrijf en ook in de biologische mestverwerking is deze kennis nadrukkelijk toegepast. Het is een geautomatiseerd computer gestuurd systeem dat gemonitord kan worden vanuit Kamplan en op locatie bij de klant. Voor de automatisering gebruikt Kamplan zelf geschreven software systemen en implementeert Kamplan met eigen specialisten vernieuwingen in het besturingssysteem. Voor de monitoring worden de programma’s VNC viewer en Team viewer gebruikt. 

Naast de computerbesturing passen wij onze kennis in pomp- en regeltechniek toe op dit systeem. Doormiddel van verschillende pompen en sensoren, afhankelijk van de procesomstandigheden, zorgen wij voor de optimale werking van het systeem. Naast pompen worden er andere bijzondere technieken gebruikt bij de mestbewerking. 

Voor de scheiding van mest gebruiken wij een decanter. Een decanter heeft een centrifugale werking en scheidt op basis van verschil in dichtheid. Hierbij wordt een dikke- en dunne fractie gevormd. Deze scheiding zorgt voor een minimale afzetreductie van 80%. De uitgaande dikke fractie is rijk aan fosfaten en organische stof. De dunne fractie is rijk aan stikstof en wordt in de biologische verwerking verder behandeld.

De onttrekking van het geurloze water vindt plaats met behulp van een Membraan Bio Reactor (MBR). Dit is een combinatie van een bioreactor en membraanfiltratie. Hierbij wordt met behulp van een pomp het effluent onttrokken door de membranen. Het MBR scheidt de bacteriën van de vloeistof nadat het stikstof in de vloeistof is omgezet. Hierdoor ontstaat er een geurloze vloeistof vrij van bacteriën. 

Het Total Circular Farm Concept (TCFC) is een combinatie van een spoelsysteem in de mestputten met de bestaande biologische mestverwerking. Deze innovatie is ontwikkelt binnen Kamplan. Door de ervaring en nauwe contacten binnen de agrarische sector is het belang van ons systeem nog meer naar voren gekomen. Niet alleen het mestoverschot is namelijk een probleem maar ook de emissies vanuit en in de stallen. Met het TCFC worden beide problemen in grote maten getackeld.

Het TCFC is een geautomatiseerd, meetbaar en circulair systeem. Het systeem wordt nu toegepast bij varkens maar ook voor rundvee zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van een vergelijkbaar systeem. Bij het TCFC wordt de geproduceerde mest gescheiden in een dunne- en dikke fractie. De dikke fractie wordt afgezet en de dunne fractie wordt eveneens in de biologische mestverwerking doormiddel van het nitrificatie- en denitrificatieproces bewerkt. Door deze omzetting en de onttrekking met de MBR wordt uit de mestverwerking een geurloze en voor een groot deel stikstof vrije vloeistof onttrokken. In tegenstelling tot de gebruikelijk mestverwerking wordt deze vloeistof doormiddel van het spoelsysteem toegevoegd aan de mestputten in de stal. Hierin wordt de mest opgevangen en vervolgens opnieuw toegevoegd aan het mestverwerkingssysteem. Met deze innovatie kan 85% van de ammoniakemissie in de stallen gereduceerd worden. Daarnaast wordt de vorming van broeikasgassen tegengegaan en geur gereduceerd met 60%.

Wanneer het TCFC van Kamplan de komende jaren doorontwikkeld is, heeft het blijvende meerwaarde voor de agrarische sector. Zo kunnen de reststromen bijvoorbeeld nog verder bewerkt worden tot kunstmestvervangers en kan het systeem verder geoptimaliseerd worden.

Het toepassen van het TCFC heeft verschillende voordelen voor mens, milieu en dier. Beginnende met het voornaamste voordeel voor de mens, de reductie van geuroverlast. Door het toepassen van dit stalsysteem wordt een minimale geur reductie binnen de stal en dus ook naar de omgeving van 60% gerealiseerd. Ook voor de omgeving is het dus prettig wanneer een boer overstapt op het systeem van Kamplan. Daarnaast zorgt het bij de boer voor zekerheid. Door de bewerking van mest wordt de af te zetten hoeveelheid namelijk gereduceerd met ongeveer 80%. Hierdoor kan hij zijn mest altijd kwijt en zullen de afzetkosten lager uitvallen.

Ook voor het milieu zijn er verschillende voordelen. Doordat de af te zetten hoeveelheid gereduceerd wordt zullen ook de transport bewegingen bij mesttransport met 80% gereduceerd worden. Naast dit indirecte gevolg op het milieu zijn er ook directe gevolgen op het milieu te constateren. Door dit stalsysteem wordt de ammoniakuitstoot in de stal namelijk met ongeveer 85% gereduceerd. Daarnaast zal hierdoor de broeikasgas vorming sterk afnemen. Hierdoor zullen er aanzienlijk minder van deze schadelijke gas geëmitteerd worden vanuit de stal naar de omgeving. 

Tenslotte nog een belangrijk voordeel voor het dier. Zoals eerder genoemd zal de ammoniakemissie in de stal met ongeveer 85% gereduceerd worden. Dit bevordert een betere leefomgeving voor het dier.

Om een economisch rendabel product op de markt te brengen is het noodzakelijk dat de investering terugverdiend kan worden. Het verdien model van TCFC is de afname van de afzetkosten. Daarnaast kan een boer een centrale mestbewerking op zijn grond plaatsen waar niet alleen zijn eigen mest maar ook dat van omliggende bedrijven behandeld wordt. De afnemer van de mest kan voor een eerlijke prijs de mest afnemen en op die manier een verdienmodel opzetten. 

De kosten en terugverdien tijd zijn sterk afhankelijk van de capaciteit van het bedrijf en de actuele afzetkosten van mest. Voor een  volledige berekening of bij interesse kunt u contact opnemen door te mailen naar scheepens@kamplan.com.

Misschien ook interessant?

Droogvoerinstallaties

Kamplan is ruim 35 jaar dealer van AZA droogvoerinstallaties. AZA is de uitvinder van het kabeltransportsysteem en heeft kwaliteit vanaf de beginjaren hoog in het vaandel staan. In de loop der jaren is het kabeltransportsysteem vaak gekopieerd, maar de kwaliteit is nooit geëvenaard. Lees meer over brijvoorsystemen

Boeren verder helpen naar een groenere en diervriendelijke toekomst.

Onze missie

CONTACT OPNEMEN

Interesse om eens te sparren?

Benieuwd naar onze producten of onze visie op de toekomst van mestverwerking? We gaan graag met u in gesprek.

CONTACT OPNEMEN