Navigatie
Neem contact op: +31 (0)411 - 615 700

Total Circulair Farm Concept

Donderdag 18 Februari 2016

Kamplan kan mede dankzij de R.E.A.P. subsidie van AgriFood Capital het Total Circulair Farm Concept in de praktijk gaan testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Circulair Farm Concept voor de varkenshouderij:

Door een mestscheider wordt de dikke fractie uit de drijfmest gescheiden.  Uit de dikke fractie kan Biogas worden gewonnen, het kan worden ingedroogd voor export, of als brandstof worden gebruikt. In de toekomst kunnen hier wellicht grondstoffen voor bio-plastics uit onttrokken worden of fosfaat uit (terug)gewonnen worden.

Door een biologisch proces wordt dunne fractie ontdaan van ammoniak ( stikstof ) en de rest van de fosfaten. Via een MBR komt het geurloos en bacteriën vrij water in een kleine opslag, vanwaar het kan worden gebruikt voor het schoonspuiten van de stallen, voor de bestaande luchtwassers en als spoelvloeistof in ondiepe putten onder de roosters bij de varkens. Wanneer er zoveel mest en urine in de spoelvloeistof is gekomen dat de ammoniak uitstoot begint te stijgen zal het worden weggepompt naar de verwerking en de putten weer opnieuw worden voorzien van geurloos water.

Het overschot van geurloos en bacteriën vrije water zal door Electro dialyse worden ontdaan van de Kali waarna het bijvoorbeeld onbeperkt kan worden besproeid op het land. Met dit systeem is het mogelijk om 85% van de dunne fractie te besproeien op het land, waardoor de transportbewegingen drastisch worden verminderd. De overige 15% is een concentraat wat rijk is aan kali en kan worden gebruikt als meststof. De totale hoeveelheid dunne fractie is geurloos en bacteriën vrij.

Wanneer men wil lozen op het oppervlaktewater, zal het systeem moeten worden uitgebreid met een 1-traps RO, zodat de humuszuren ( 5% ) worden onttrokken uit de dunne fractie. Daarna voldoet de dunne fractie aan de eisen voor toestemming tot  lozen op het oppervlakte water. Humusconcentraat is ook een enkelvoudig restproduct waar markt voor is.

 

Total Circulair Farm Concept voor de rundveehouderij:

Voor een Rundveehouder die mono-vergisting wil toepassen en de vrij gekomen energie zinvol wil benutten kan met een biologische mestverwerking ook het geurloos mestwater in de putten zetten en deze met regelmaat verversen. Hierdoor zal er veel minder ammoniak, Methaan, CO2  en fijnstof vrij komen. Doordat de biologische mestverwerking bij rundveehouders alleen maar nitrificatie toepast, blijft het Nitraat (stikstof ), kali en Humuszuren in de dunne fractie aanwezig. Hierdoor hoeft de rundveehouder veel minder kunstmest aan te kopen. Hij kan dan de geurloze bacteriën vrije vloeistof tijdens het groeiseizoen op het land sproeien, zonder geur-emissie. De warmte van het koelwater van de gasmotor kan worden gebruikt om de dikke fractie in te drogen. Ook zonder  mono-vergisting is een biologische mestverwerking voor de rundveehouderij een perfecte oplossing.

 

Voordelen:

1             De boer voldoet aan de eis van mestverwerking.

2             Geen grote mestopslagen meer op de bedrijven waardoor ongelukken met gevaarlijke gassen kunnen worden voorkomen.

3             Geen mest meer onder de dieren, hierdoor minder luchtweg problemen voor mens en dier.

4             Geen energieverslindende luchtwassers nodig. hierdoor veel minder kans op brand

5             De transportbewegingen van mest kunnen met 75%/80% worden terug gebracht.

6             Het water uit de mest wat is gezuiverd kan worden hergebruikt voor het reinigen van de stallen door de toepassing van een revolutionair systeem dat gepatenteerd is                  door Fuijflim Europe en Kamplan BV genaamd ElectroDialyse.

7             20% van het drijfmest (dikke fractie) kan worden geëxporteerd,  80% van de dunne fractie kan op het oppervlakte water en de resterende 20% is rijk aan Kali en humuszuren en kan worden gebruikt als kunstmestvervanger.

8             Tijdens het bemesten van het land met dikke fractie zal de emissie van geurstoffen drastisch verminderen en kan het door lichte voertuigen worden uitgestrooid.

9             Er komen nauwelijks bacteriën en virussen uit de mest van de intensieve veehouderrij in het milieu terecht.

10           Vanuit de stallen komt VEEL minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en CO2

11           De uitspoeling van stikstof in het grondwater is nihil.

12           Het zuivere water kan worden geloosd op het oppervlakte water en/of gebruikt worden voor het besproeien van het land en zodoende de verdroging van het land tegen                      gaan.

13           Het is denkbaar dat de boeren met een biologische mestverwerking het rioolwater van de drukrioolsystemen in het buitengebied gaan verwerken.

14           Het digestaat van de biogasinstallaties is te behandelen met dit systeem. Op dit moment is het digestaat een zeer kostbare reststroom van de biogasinstallaties.

15           De restwarmte uit het loosbaar water kan worden hergebruikt bijvoorbeeld d.m.v. warmtepompen.

16           Het ombouwen van bedrijven kan is fases worden uitgevoerd en uitgebreid.

17           Bij rundveebedrijven  kan de stikstof worden hergebruikt, hierdoor kan de installatie goedkoper en simpeler worden uitgevoerd.

 

Het is denkbaar dat meerdere kleinere boeren gezamenlijk 1 centrale installatie bouwen en hier gezamenlijk gebruik van maken, het zogenaamde “cluster-model”. Op basis van dit principe is er reeds 4 jaar een installatie operationeel bij Familie Ottink te Groenlo. Vanwege het oplopende aanbod van mest, wordt op dit moment  de capaciteit van deze installatie opgeschaald van 50.000 m3/jaar naar 150.000 m3/jaar.

De dikke fractie (20% van de drijfmest)  kan in een fabriek worden verwerkt samen met andere soorten mest. Biogas kan worden gewonnen uit deze dikke fractie en met de restwarmte kan het product worden gedroogd en vervolgens e.v.t. worden geperst tot korrel.

Grootschalige verwerking van dikke fractie biedt mogelijkheden tot terugwinning van grondstoffen voor b.v. bio-plastics of het terug winnen van fosfaten.

In deze fabriek kan mestkorrel op maat  worden samengesteld. In deze mestkorrel zitten geen bacteriën en ziekteverwekkers ook is deze korrel nagenoeg geurloos. De mestkorrel kan met lichte voertuigen worden uitgereden op het land of worden geëxporteerd naar het buitenland.

Conclusie:

-          Drijfmest dient men direct te scheiden op de bedrijven of bij kleinere bedrijven werken middels een “cluster-model” en de dunne fractie (80%) direct biologisch reinigen en gebruiken als proceswater om vervolgens ter plaatse terug te brengen aan de natuur.

-          De dikke fractie (20%) centraal verwerken om de juiste meststof of grondstof de krijgen. 

Nieuws overzicht